Kursplan

Digital efterbearbetning av ljud och bild

Kurskod
GBQ2AY
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och tillämpa grundläggande principer bakom digital efterbearbetning av rörlig bild
 • redogöra för och tillämpa grundläggande principer bakom digital efterbearbetning av ljud inom filmproduktion
 • redogöra för den rörliga bildens narrativa funktioner
 • redogöra för ljudets narrativa funktioner
 • hantera programvara för digital bearbetning av rörliga bilder och ljud
 • tillämpa komprimering av ljud och video på ett korrekt sätt
 • redogöra för arbetsflödet vid efterbearbetning av filmproduktion
 • redogöra för och tillämpa grundläggande färgteori
 • aktivt medverka vid efterbearbetningen av en kort filmproduktion
 • redogöra för teknisk standard gällande ljud och bild för material som publiceras i olika visningsfönster
 • visa samarbetsförmåga i en arbetsgrupp.

Innehåll

Kursen introducerar metoder för digital bearbetning av ljud och bild, samt alternativ för anpassning av material för olika distributionskanaler. Kursens fokus ligger på principerna för digital bildbearbetning och ljudläggning. Bildbearbetningen bygger på en förståelse för färgteori och olika tekniker som t ex greenscreen, tracking, masking och rotoscoping. Ljudläggningen studeras både ur teknisk synvinkel och med avseende på ljudets narrativa funktion. Förutom laborationsövningar genomförs bearbetning av en tidigare inspelad kortfilm, där studenten tillämpar sina kunskaper i bildbearbetning och ljudläggning.

Examinationsformer

Examination sker genom praktiska och skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och en audiovisuell produktion.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska laborationer, seminarier och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på 3 av modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Individuell efterbearbetning av ljud och bild - 5 hp
Modul 2: Efterbearbetningsprojekt - 4 hp
Modul 3: Ljudanalys - 3 hp
Modul 4: Reflekterande PM - 3 hp

Förkunskapskrav

 • Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ1103.