Kursplan

Bild III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

Kurskod
GBP277
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde
Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i ämnet bild.

Delkurser

1.
Fotografi och digital bildbehandling, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förmåga att omsätta sina tekniska kunskaper om stillbildsfotografering i eget bildskapande
 • använda bildbehandlingsprogram för att undersöka olika visuella uttrycksmöjligheter
 • redogöra för och tillämpa grundläggande ljussättningsteknik vid porträtt- och produktfotografering
 • analysera och diskutera historiskt och samtida fotografi samt vad som utmärker olika fotografiska genrer
 • redogöra för och diskutera hur den fotografiska bilden och det fotografiska bildspråket kan användas i olika pedagogiska kontexter.

2.
Rörlig bild, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och analysera den rörliga bildens olika berättarkomponenter samt kunna använda dessa i egen produktion av kortare filmer och animationer
 • redogöra för och använda den rörliga bildens olika genrer och uttrycksformer i eget skapande
 • diskutera barns och ungdomars användning av rörlig bild
 • redogöra för och diskutera hur rörliga bilder och filmpedagogik kan användas i olika pedagogiska kontexter.

3.
Visuellt utvecklingsarbete, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • självständigt formulera och genomföra ett konstnärligt och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i visuellt arkivmaterial
 • analysera visuella uttrycks inflytande och plats i samhället, både historiskt och i nutid
 • beskriva och analysera estetiska, pedagogiska och tekniska val i förhållande till utvecklingsarbetets problemformulering och intention i en skriftlig rapport
 • dra didaktiska slutsatser utifrån utvecklingsarbetet och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom det visuella undervisningsområdet
 • argumentera för och försvara det egna arbetet samt kritiskt granska och konstruktivt diskutera medstuderandes utvecklingsarbeten och rapporter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser. I samtliga delkurser behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurser

1.
Fotografi och digital bildbehandling, 7,5 högskolepoäng

I delkursen fördjupar den studerande sin fotografiska kompetens och sin förmåga att bearbeta fotografier i bildbehandlingsprogram. Vidare utvecklar den studerande sin förmåga att analysera den fotografiska bilden som representation, kommunikation och estetiskt uttryck. Pedagogiska aspekter på den fotografiska bilden och det fotografiska bildskapandet belyses liksom barns och ungas vardagliga bruk av fotografi.

2.
Rörlig bild, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar såväl teoretiskt som praktiskt kunskapande kring den rörliga bildens uppbyggnad och berättarkomponenter samt hur den produceras. I delkursen belyses också den rörliga bildens olika genrer såsom dokumentär-, fiktions- och reklamfilm. Barns och ungas konsumtion och produktion av rörlig bild problematiseras och filmpedagogik och produktion av rörlig bild som resurs i pedagogisk verksamhet behandlas.

3.
Visuellt utvecklingsarbete, 15 högskolepoäng

I denna delkurs genomför den studerande ett utvecklingsarbete som förenar ett gestaltande och ett teoretiskt/pedagogiskt perspektiv på visuellt arkivmaterial. Utvecklingsarbetet ska bygga vidare på kunskaper och erfarenheter från tidigare studier. Stor vikt läggs vid den visuella presentationen av projektet som sker i offentlig miljö. Inför redovisningen skrivs en rapport där både arbetsprocess och gestaltning redovisas och diskuteras. Den studerande argumenterar för och försvarar det egna arbetet samt genomför en kritisk och värderande granskning av de medstuderandes projekt vid ett redovisningsseminarium.

Examinationsformer

Delkurs 1 och 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier och workshops och genom redovisning i seminarieform av gestaltande uppgifter i fotografi och rörlig bild där oppositionsförfarande tillämpas samt genom skriftliga uppgifter.
Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande i handledningsseminarier och studiegruppsarbete. Det visuella utvecklingsarbetet examineras både i form av en utställning och en skriftlig rapport. Vid redovisningen tillämpas oppositionsförfarande.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning som kan ske såväl individuellt som i grupp samt gestaltande övningar i fotografi och rörlig bild i samband med de obligatoriska campusträffarna.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på delkurs 3 och en av de övriga delkurserna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Fotografi och digital bildbehandling - 7,5 hp
Modul 2: Rörlig bild - 7,5 hp
Modul 3: Visuellt utvecklingsarbete - 15 hp

Förkunskapskrav

 • Bild I med didaktisk inriktning, 30 hp och Bild II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 24 hp godkända vid registrering

Övrigt

Kursen innehåller tre obligatoriska campusträffar om maximalt tre dagar vid varje tillfälle.
Kursen innehåller även en obligatorisk fältdag vid den kommande VFU-skolan.

Den studerande måste ha möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande, samt ha tillgång till digital systemkamera och surfplatta.

Den studerande bekostar själv det förbrukningsmaterial som behövs för laborativa övningar som inte sker vid campus.