Kursplan

Arabiska: Att skriva akademiskt

Kurskod
GAR2VU
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för några av de mest betydande källorna för studier av det arabiska språket och arabisk litteratur
 • resonera runt begreppen “plagiat“ och “akademisk hederlighet“ samt förklara vad de står för
 • använda ett av de mer välkända referenssystemen korrekt
 • formulera relevanta frågeställningar
 • söka efter material för en viss frågeställning samt avgöra källans trovärdighet och materialets relevans för frågeställningen
 • skapa en rimlig arbetsplanering för ett skriftligt arbete och slutföra arbetet inom given tidsperiod
 • sammanställa ett skriftligt arbete enligt gällande formalia
 • skriva olika former av akademisk text, så som abstract, recensioner, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga sammanfattningar
 • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler, i den första modulen, Akademiskt skrivande - metod, studeras några av de klassiska källorna för studier av det arabiska språket och litteraturen samt formalia för akademiskt skrivande. Genom kortare skriftliga uppgifter övar studenterna att använda referenssystem, hitta relevanta och trovärdiga källor, skapa frågeställningar och sammanställa fakta. I modulen Akademiskt skrivande - tillämpning skriver studenterna ett längre arbete som sedan ventileras i studentgruppen. Texten kan skrivas på engelska, svenska eller arabiska.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminariediskussioner
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Kortare uppsats som presenteras och ventileras vid ett seminarium

Arbetsformer

Seminarier och individuell handledning. Engelska, svenska och arabiska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Akademiskt skrivande - metod (10 hp)
Modul 2: Akademiskt skrivande - tillämpning (5 hp)

Förkunskapskrav

 • Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet, 7,5 hp och Arabiska: Avancerad grammatik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GAR2MR.