Kursplan

Arbetsmiljöarbete - i praktiken

Kurskod
GAB24F
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-21.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om hur man på arbetsplatser kan bedriva ett systematiskt och effektivt arbetsmiljöarbete för att främja ett hållbart arbetsliv.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Diskutera övergripande lagstiftning och avtal, samt olika roller och intressenter inom arbetsmiljöområdet (1)
  • Beskriva hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan genomföras i praktiken (2)
  • Övergripande diskutera hur risker kan elimineras och den fysiska arbetsmiljön främjas för ett hållbart arbetsliv. (3)
  • Reflektera över hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) kan främjas för ett hållbart arbetsliv (4)
  • Diskutera hur en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess kan främjas (5)
  • Sammanfatta och motivera hur ett hållbart arbetsliv effektivt kan främjas (6)

Innehåll

Kursen fokuserar på att utveckla ett hållbart arbetsliv genom att arbeta med ett främjande förhållningssätt. Grunden är att arbetsmiljöarbete ska bedrivas effektivt och systematiskt. Kursen behandlar arbetsmiljöarbete ur olika perspektiv; lagstiftning, olika roller och intressenter, att eliminera risker och främja hållbara arbeten utifrån den fysiska arbetsmiljön samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och att främja en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Grundläggande lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas. Metoder för hur man effektivt kan arbeta för att främja ett hållbart fysiskt arbetsliv berörs. Organisatorisk och social arbetsmiljö diskuteras och mobbning, konflikthantering, mångfald tas upp. Rehabiliteringsprocessen och hur den kan göras hållbar och effektiv diskuteras.

Examinationsformer

Kursen examineras på följande sätt;
- tre individuella reflektionsprotokoll inklusive aktivt deltagande på kursdagar à 1,5 hp (examinerar mål 1-5)
- ett individuellt skriftligt PM (3 hp) (examinerar mål 6)

Arbetsformer

Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan i ett antal Kursdagar som innehåller föreläsningar, praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter KULA-kurs AB1003