Kursplan

Franska: Franska språkets lingvistiska struktur

Kurskod
FR3018
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

  • redogöra för centrala begrepp och termer för att beskriva franskans språkliga struktur och kunna tillämpa dessa i samband med analyser
  • redogöra för de viktigaste språkliga strukturerna där franskan systematiskt skiljer sig från ett annat språk – helst svenska eller ett annat germanskt språk – och kunna redovisa en diskussion av ett urval av dessa i ett skriftligt arbete utifrån en egenvald, begränsad korpus.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i franskt skriftspråk och analyser av olika typer av franska språkliga strukturer. Utifrån litteratur introduceras begrepp och termer. Det visas även hur det språkliga systemet kan studeras vetenskapligt. Den studerande formulerar och definierar med hjälp av läraren och kursdeltagarna en forskningsfråga. En korpus definieras och kursdeltagarna genomför sedan en analys av materialet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation baserad på rapporten.

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Forskningsuppgift - 5 hp
Moment 2: Seminarier - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en av kurserna Fransk grammatik och lingvistik, 7,5 hp eller Franska: Fransk korpuslingvistik, 7,5 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter FR3005.