Kursplan

Forskningskommunikation för samhällsutveckling

Kurskod
FPA222G
Poäng
4 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2021-05-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-08-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• Analysera forskningsresultat och kommunicera dessa med olika syften och för olika mottagare, på ett ändamålsenligt sätt
• redogöra för och reflektera över hur forskning kan bidra till utveckling av pedagogiska verksamheter i förskola/skola och högre utbildning
• visa kunskap om hur forskning i pedagogiskt arbete kan bidra till samhällets utveckling och andras lärande

Innehåll

I kursen ges de studerande möjlighet att analysera, värdera och kommunicera egna och andras forskningsresultat på ett ändamålsenligt sätt. De studerande ges även möjlighet att fördjupa sina kunskaper i och om forskningskommunikation, innefattande kritisk bedömning av forskningsresultat och dess betydelse för utveckling av pedagogisk verksamhet i förskola/skola och lärarutbildning samt samhället i övrigt. De studerande deltar i och granskar en disputationi pedagogiskt arbete eller annat ämne av relevans för forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga presentationer

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier samt grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ges på svenska. Kursen är campusbaserad.

Summary in English

After completing the course, the student should be able to:
• analyse and communicate research results for different purposes and for different audiences,
• account for and reflect on how research can contribute to the development of educational practices in preschool/school and teacher education,
• demonstrate knowledge of how research in Educational work can contribute to learning and development in society more generally.