Kursplan

Entreprenörskap - villkor och särart

Kurskod
EU1027
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2013-11-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-08.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundäggande begrepp, modeller samt definitioner av entreprenörskap (1)
  • redogöra för de olika momenten i den entreprenöriella processen (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera vad som särskiljer entreprenöriellt företagande från traditionellt (förvaltande) företagande (3)
  • diskutera entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen (4)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring de grundläggande entreprenörskapsteorierna och begreppens betydelse för företags verksamhet (5)

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande modellerna och teorierna i ämnet samt de vanligaste av entreprenörskapsforskningens perspektiv. Dessa ställs emot varandra och diskuteras för att ge en förståelse för ämnets grund. Vidare behandlas de s.k. entreprenöriella processerna vilka beskriver de olika steg som normalt tas från identifikation av en affärsmöjlighet till ett etablerat företag.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2) Individuell skriftlig dugga, 3 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3, 4): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 5): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 2 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 3: U, G, VG
Delmoment 2: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kursen ersätter: EU1009.