Kursplan

Teman inom tillämpad engelsk lingvistik

Kurskod
EN3075
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tillämpad engelsk lingvistik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa på insikt om och fördjupad förståelse för de utvalda områdena inom tillämpad lingvistik och de huvudsakliga teorier, metoder och kontroverser som förknippas med dessa
  • demonstrera analytisk förmåga att använda och kritiskt närma sig nyckeltermer- och begrepp inom tillämpad lingvistik
  • visa förståelse för och kritiskt granska centrala tillämpningar inom tillämpad lingvistik, i synnerhet sådana som drivs av teknologi, såsom i datorassisterad språkinlärning (CALL) och korpuslingvistik
  • identifiera och kritiskt utvärdera samtida källor i form av inflytelserika grupper för forskning och policyskapande inom tillämpad lingvistik (såsom professionella organisationer och internationella tidskrifter)
  • kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera vetenskapliga arbeten på ett sätt som visar på en hög nivå av kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.

Innehåll

Kursen bygger vidare på kursen Kärnområden inom tillämpad engelsk lingvistik och ger en mer fördjupad bild av tillämpad lingvistik, specifikt i relation till det engelska språket. Kursen är indelad i två moment.
Traditionella områden inom tillämpad lingvistik
täcker ett urval av viktiga forskningsområden på ett relativt grundligt sätt, med fokus på andraspråksinlärning, engelska för specifika ändamål (fackspråk), diskursanalys och sociolingvistik.
Dynamiska områden inom tillämpad lingvistik tar upp underområden och begrepp som är särskilt inflytelserika och aktuella, såsom datorassisterad språkinlärning (CALL), genreanalys och inlärarkorpusar. Ämnena varieras i viss utsträckning på grundval av expertisen hos kursens lärare och studenternas specifika intressen. Ytterligare en funktion hos detta moment i kursen är att stimulera studenternas tänkande kring framtida projekt till examensarbetet och att hjälpa studenterna att knyta an till den senaste utvecklingen inom området.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga och muntliga arbeten och förberett och aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Traditionella områden inom tillämpad lingvistik - 5 hp
Moment 2: Dynamiska områden inom tillämpad lingvistik - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp på grundnivå 2. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7)