Kursplan

Engelsk språkvetenskap i tal och skrift

Kurskod
EN3074
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tillämpad engelsk lingvistik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa kännedom om två utvalda huvudtyper av akademiskt skrivande inom språkvetenskap: masteruppsatsen och forskningsartikeln
  • demonstrera kunskap om genreanalys med hänvisning till kommunikativa funktioner hos och organisationen av de viktigaste delarna i forskningsskrivande inom engelsk lingvistik, inklusive abstract, introduktionen, litteraturöversikten, metodbeskrivningen, resultaten och sammanfattningen
  • analysera strukturen hos och retoriska drag i en talad konferenspresentation, följt av att planera och ge sin egen presentation
  • tillämpa konventionerna inom ämnesområdet vad gäller att hänvisa till och integrera andra källor i den egna texten
  • kritiskt utvärdera andras vetenskapliga arbete genom att peka på styrkor såväl som svagheter i form av konstruktiv respons
  • kommunicera idéer, utveckla argument och diskutera forskningsarbete på ett sätt som visar på en hög grad av kommunikativ kompetens i akademisk engelska i både tal och skrift.

Innehåll

Kursen har som syfte att vidareutveckla studentens disciplinspecifika kunskap om och färdigheter i akademiskt skrivande och tal inom engelsk språkvetenskap. Studenten får en överblick över skrivande i forskningssyfte med fokus på typiska strukturer och kommunikativa funktioner i masteruppsatsen och forskningsartikeln. Kursen behandlar även talad akademisk engelska, med fokus på konferenspresentationen. De skrivna och talade texttyper som ingår studeras framför allt ur ett genreanalytiskt perspektiv. Studenterna studerar och tillämpar konventioner för att hänvisa till primär- och sekundärkällor i form av språkliga exempel, citat och omskrivningar av andras text. Under kursens gång vidareutvecklar studenterna sina färdigheter i att använda verktyg för akademisk skrift och tal på engelska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga och muntliga arbeten och förberett och aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en kurs med språkvetenskaplig inriktning (på grundnivå 2) eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper