Kursplan

Engelska: Diskursanalys

Kurskod
EN3072
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tillämpad engelsk lingvistik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2015-03-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-16.
Reviderad
Reviderad 2017-03-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera användningen av och funktionerna hos diskurs (talad eller skriven text) på engelska, genom att använda sig av lämplig terminologi
  • diskutera olika sätt på vilka situationella faktorer kan påverka diskursen och generalisera kring hur typiska former av tal och skrift skiljer sig åt baserat på kontexten
  • redogöra för de typiska särdragen hos talad interaktion samt tolka yttranden med hänvisning till principer för konversation
  • identifiera vilka de karakteristiska egenskaperna är hos olika typer av text, genom att tillämpa kunskap om genre och genom att ta i beaktande den sociala kontext i vilken texten används
  • genomföra ett begränsat forskningsprojekt baserat på en liten samling med autentisk diskurs på engelska, samt presentera projektet muntligt och skriftligt med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.

Innehåll

Vilka fundamentala principer följer vi när vi kommunicerar? Hur skiljer sig tal och skrift åt? På vilka sätt påverkar olika aspekter hos kontexten människors språkbruk? Dessa är kärnfrågorna som ställs i denna kurs i diskursanalys med fokus på engelska. Genom att utvärdera olika sätt att analysera diskurs kommer studenten att studera språket bortom meningsnivå och utforska hur det används för specifika syften i naturligt förekommande diskurs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och seminarieaktiviteten.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarer, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete. Forskningsprojektet presenteras både muntligt, vid en minikonferens, och skiftligt, genom en slutuppsats. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska på grundnivå, varav 30 hp i engelska på grundnivå 2, inklusive kursen Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik, 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN3069.
Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Revideringar
2015-08-01 (huvudområde borttaget)
2017-03-13 (huvudområde tillagt)