Kursplan

Engelska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod
EN3071
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Lärandemål

Kursen vänder sig till lärarstuderande och bygger på kursen Engelska IIl, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy. Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar såväl sina engelskakunskaper och sin teoretiska medvetenhet inom engelskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt välja innehåll i undervisningen, samt att tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat.

Delkurser

1.
Diskursanalys, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt analysera användningen av och funktionerna hos diskurs (talad eller skriven text) på engelska, genom att använda sig av lämplig terminologi
 • diskutera olika sätt på vilka situationella faktorer kan påverka diskursen och generalisera kring hur typiska former av tal och skrift skiljer sig åt baserat på kontexten
 • redogöra för de typiska särdragen hos talad interaktion samt tolka yttranden med hänvisning till principer för konversation
 • identifiera vilka de karakteristiska egenskaperna är hos olika typer av text, genom att tillämpa kunskap om genre och genom att ta i beaktande den sociala kontext i vilken texten används
 • genomföra ett begränsat forskningsprojekt baserat på en liten samling med autentisk diskurs på engelska, samt presentera projektet muntligt och skriftligt med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.

2.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat engelskdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete I formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett insiktsfullt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

3.
Världslitteratur på engelska, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • föra en fördjupad kritisk diskussion kring begrepp som identitet, liminalitet och hybriditet inom samtida litteratur- och kulturteori kopplade till kolonialism, postkolonialism och transkulturalitet och vidare kulturella, sociala och ideologiska sammanhang
 • praktiskt tillämpa ovan nämnda begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk inom världslitteratur på engelska
 • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
 • ge respons på medstuderandes skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i kritiska diskussioner.

4.
Migrationslitteratur på engelska, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • föra en fördjupad kritisk diskussion kring begreppet migration inom samtida litteratur- och kulturteori kopplad till postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitanism
 • praktiskt tillämpa ovan nämnda begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk inom migrationslitteratur på engelska
 • kommunicera och argumentera i tal och skrift för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
 • ge respons på medstuderandes skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i kritiska diskussioner.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser varav den studerande läser tre.
Delkurs 1 och 2 är obligatoriska.
Den studerande väljer en av de valbara delkurserna 3 eller 4, beroende på utbud den aktuella terminen.

Delkurser

1.
Diskursanalys, 7,5 högskolepoäng

Vilka fundamentala principer följer vi när vi kommunicerar? Hur skiljer sig tal och skrift åt? På vilka sätt påverkar olika aspekter hos kontexten människors språkbruk? Dessa är kärnfrågorna som ställs i denna delkurs i diskursanalys med fokus på engelska. Genom att utvärdera olika sätt att analysera diskurs kommer den studerande att studera språket bortom meningsnivå och utforska hur det används för specifika syften i naturligt förekommande diskurs.

2.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan, 15 högskolepoäng

Detta andra examensarbete utgör en fördjupning och perspektivisering av det ämnesdidaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av handledare preciseras och vidareutvecklas problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i det kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

3.
Världslitteratur på engelska, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar världslitteratur på engelska sedan 1960-talet. Den består av fördjupade studier av ett urval representativa verk från t.ex. Australien, Indien, Karibien, Nya Zealand och Kanada, som har påverkats av de komplexa processerna kolonialism och postkolonialism. Dessa verk analyseras med utgångspunkt i samtida litteratur- och kulturvetenskapliga teoribildningar, i synnerhet de som fokuserar på hybriditet, liminalitet, transkulturalitet och individuella, politiska och kulturella identiteter. I delkursen används den koloniala erfarenheten som en samhällelig, historisk och global företeelse som är central för litteratur från ovannämnda länder och regioner. I delkursen analyseras hur denna litteratur har behandlat våld, frihet, kollektivt och individuellt trauma, nostalgi, och definitioner av nationella identiteter. Den studerande bekantar sig med några av de sätt med vilka denna litteraturhar undersökt komplexiteten i den koloniala erfarenheten och speglar samtidafrågor relaterade till uppluckringen av nationella gränslinjer i en alltmer globaliserad tidsålder. Den studerande blir också medveten om den kritiska diskussion som förts bland forskare kring dessa litterära texter de senaste decennierna.

4.
Migrationslitteratur på engelska, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på temat migration i litteratur på engelska från 1945 till idag. Delkursen lägger fokus på en djupanalys av ett antal litterära verk på engelska som syftar till att definiera olika erfarenheter gällande identitet, nationalitet, hem och tillhörighet relaterat till både påtvingad och frivillig migration. Det jämförande studiet av de litterära verken syftar till att lyfta fram olika sätt på vilka fasta konstruktioner av plats och identitet har ifrågasatts när det gäller migration, i synnerhet utvecklingen från att uppfattas som ett hot mot stabiliteten hos nationalstaten och dess gemenskap till att betraktas som en naturlig del av historien hos nationella kollektiv. Berättelserna i de utvalda texterna liksom författarna själva representerar en transkulturell identitet som skapas, utvecklas eller förstärks av migration. Analyserna av dessa litterära texter kommer att ha sin utgångspunkt i teorier från postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitanism.

Examinationsformer

Delkurs 1: Examination sker genom fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och seminarieaktiviteten.
Delkurs 2: Kursen examineras genom författandet av ett vetenskapligt examensarbete, försvarande av texten samt opponering av en annan students examensarbete.
Delkurs 3 :Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats.
Delkurs 4: Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats.

Arbetsformer

All undervisning sker på engelska.
Delkurs 1: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete. Forskningsprojektet presenteras både muntligt, vid en minikonferens, och skriftligt, genom en slutuppsats.
Delkurs 2: Kursen genomförs i form av seminarier och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett seminarium.
Delkurs 3: Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter.
Delkurs 4: Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på hela kursen krävs VG på examensarbetet samt ytterligare en delkurs.

Betygsrapportering:
Moment 1: Diskursanalys - 7,5 hp
Moment 2: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp
Moment 3: Världslitteratur på engelska - 7,5 hp
Moment 4: Migrationslitteratur på engelska - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Engelska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper