Kursplan

Engelska: Avancerad litteraturteori

Kurskod
EN3064
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2013-12-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-09.
Reviderad
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor, begrepp och teorier inom västerländsk litteraturteori, samt kritiskt analysera och värdera dessa begrepp och teorier som vetenskapliga metoder för litteraturanalys
  • självständigt applicera litteraturteori i analyser av litterära texter, samt argumentera för egna tolkningar av litterära verk på en ändamålsenlig och korrekt engelska.

Innehåll

Kursen innehåller ett urval litteratur-, kultur- och samhällsteoretiska originaltexter från 1900-talet. Dessa teorier studeras ingående varpå de sedan appliceras på ett begränsat antal skönlitterära texter. Sammanlagt studeras de skönlitterära texterna från en handfull olika litteraturteoretiska tolkningsskolor som studenten själv väljer, såsom formalism, strukturalism, psykoanalys, Marxism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism, genusstudier, nyhistoricism; etniska, postkoloniala och internationella studier; samt kulturstudier.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter, och muntlig tentamen. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av interaktiva seminarier och workshops. Under kursens gång skrivs ett antal detaljerade inlämningsuppgifter i form av teoretisk reflektion och praktiska analys- och tillämpningsövningar med utgångspunkt i de teoretiska seminariediskussionerna. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska, inklusive kursen Litteratur och teori, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter EN3057.
Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
14-04-03 (huvudområde tillagt)
15-08-01 (huvudområde borttaget)