Kursplan

Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande

Kurskod
EN3014
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-05-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Kursens övergripande syfte är att förbereda studenten för skrivandet av ett litteraturvetenskapligt examensarbete på avancerad nivå. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god kännedom om olika typer av litteraturvetenskapligt skrivande, såsom akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och avhandlingar
  • visa förståelse för den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, från grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, till text- och diskursanalys samt utformande av egna argument
  • tillämpa gängse regler och konventioner inom engelskspråkig litteraturvetenskap för dokumentation, parafras, citering samt not- och källförteckning
  • praktiskt tillämpa ovanstående kunskaper i form av en självständigt genomförd kortare litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i en argumenterande uppsats
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons
  • kommunicera i skrift på klar och tydlig akademisk engelska.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, vilket innefattar ett kritiskt läsande av tidigare examensarbeten, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Likaså studeras gängse regler och konventioner för hur man hänvisar till primär- och sekundärkällor i form av citat och parafras samt hur man använder sig av not- och källförteckning. Under kursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i form av en argumenterande uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en uppsats. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Kursen ges i form av seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2, inklusive en teorikurs inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
2009-07-01 (tillägg Examinationsformer)
2014-04-03 (tillägg av huvudområde)
2015-11-03 (huvudområde borttaget)
2020-07-02 (litteraturlistan urlyft)