Kursplan

Introduktion till språkvetenskaplig metod

Kurskod
EN2034
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de grundläggande typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
  • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
  • kritiskt diskutera begränsningarna hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
  • resonera kring hur man tolkar språkvetenskapliga resultat, vilket inbegriper hur man utvärderar vilken typ av information en viss metod kan erbjuda och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
  • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
  • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till centrala typer av språkvetenskaplig dataanalys. Studenterna kommer att lära sig om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera engelskspråkiga data. Dessa metoder kommer att tillämpas och kritiskt utvärderas under kursens gång, genom språklaboratoriska analyser. Studenterna kommer även att få erfarenhet av att annotera eller koda språkvetenskapliga data på grundval av ett litet urval av modeller från litteraturen. Studenterna kommer även att utforska olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Kopplat till detta diskuteras även riktlinjer för akademisk redlighet. Kursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men i viss mån tas även metoder för att samla egna data på ett sätt som följer etiska normer upp. Slutligen kommer studenterna även att få tillfälle att reflektera kring hur språkvetenskapliga data kan presenteras i akademiskt skrivande, exempelvis i en kandidatuppsats.

Examinationsformer

 

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och seminarieverksamheten.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå i engelska, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik