Kursplan

Engelska för högskolestudier: Skrivande på engelska

Kurskod
EN1134
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2017-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan skriftlig kommunikativ förmåga samt kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurder på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • tillämpa gängse formalia för uppsatsstruktur
  • i skrift tillämpa korrekt grammatik vad beträffar meningsbyggnad, verbböjning och substantivformer
  • kritiskt bedöma källor och använda referenser med vedertagna citeringsregler i eget skrivande
  • ge konstruktiv kritik beträffande både innehåll och struktur i uppsatser skrivna av medstudenter
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller akademisk skrivande på engelska samt visa en förmåga att förbättra sitt eget skriftspråk.

Innehåll

Studenterna skriver en serie skriftliga uppgifter som utvecklas genom återkoppling från andra deltagare och läraren. Studenterna läser andra deltagares skriftliga produktion och ger återkoppling. Vid behov kompletterar studenter specifika övningar kring delar av skrivprocessen och i engelsk grammatik. I seminarierna tas olika delar av skrivprocessen upp, inklusive formalia samt citeringsregler. Specifika problemområden tas upp i allmänna diskussioner såväl som i gruppdiskussioner.
Kursen är indelad i olika moment:

1. Grammatik, 1,5 högskolepoäng
Studenterna repeterar de grammatiska begrepp och terminologi som de förväntas vara medvetna om när de studerar engelska på
grundnivå 1 och som studenterna behöver behärska för att framgångsrikt fullgöra kursens övriga fyra moment. Behärskande av dessa begrepp examineras genom ett skriftligt prov. Studenterna skriver korta texter och övar på peer-review processen under seminariena.

2. Interpunktion, struktur och citering, 1,5 högskolepoäng
Studenterna repeterar engelska regler för interpunktion, råd för korrekt format och struktur på en akademisk uppsats, samt korrekt användning av citering och referenser. Kritisk granskning av olika källor och deras trovärdighet diskuteras. Studenterna skriver korta texter och övar på peer-review processen under seminarierna.

3. Beskrivande språk i skriven produktion, 1,5 högskolepoäng
Seminarierna fokuserar på de relevanta grammatiska strukturena och ordförrådet som behövs för att skriva en uppsats av beskrivande slag. Studenterna skriver uppsatser och deltar i peer-review seminarier.

4. Berättande språk i skriven produktion, 1,5 högskolepoäng
Seminarierna fokuserar på de relevanta grammatiska strukturena och ordförrådet som behövs för att skriva en uppsats av berättande
slag. Studenterna skriver uppsatser och deltar i peer-review seminarier.

5. Övertygande språk i skriven produktion, 1,5 högskolepoäng
Seminarierna fokuserar på de relevanta grammatiska strukturerna och ordförrådet som behövs för att skriva en uppsats av övertygande slag. Studenterna skriver uppsatser och deltar i peer-review seminarier. Begrepp från samtliga fem moment examineras genom ett skriftligt prov.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter, skriftligt prov, samt kontinuerlig utvärdering av aktivt deltagande i peer-review seminarier.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier med gruppdiskussioner, föreläsningar och självstudier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG för hela kursen, måste studenterna erhålla betyget VG i moment 5 och i minst två andra moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik - 1,5 ho
Moment 2: Interpunktion, struktur och citering - 1,5 hp
Moment 3: Beskrivande språk i skriven produktion - 1,5 hp
Moment 4: Berättande språk i skriven produktion - 1,5 hp
Moment 5: Övertygande språk i skriven produktion - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter EN1121.