Kursplan

Engelska I med didaktisk inriktning

Kurskod
EN1103
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.

Mål

Kursen syftar till att ge de studerande en introduktion i och förberedelse för sin blivande yrkesroll som engelsklärare inom grundskolans senare år och inom gymnasieskolan. Detta innebär att de studerande tillägnar sig grundläggande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper.

Delkurser

1.
Engelsk språkstruktur, 9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex. ordklasser och satsdelar) i engelskan med hjälp av en grundläggande grammatisk terminologi, samt göra jämförelser med strukturer i andra språk genom att redogöra för likheter och skillnader dem emellan
 • tillämpa sina kunskaper om det engelska språkets struktur och dess stilistiska och regionala varianter för att kunna kommunicera skriftligt på idiomatisk engelska
 • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av lexikon, grammatikor och elektroniska resurser
 • identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst sammanhang
 • identifiera problem som elever har i engelsk grammatik och fonetik samt visa grundläggande kunskaper om hur dessa problem kan mötas didaktiskt i språkundervisningen
 • visa förståelse för talljudsproduktionens grunder och läsa och transkribera ord och meningar med/till fonetisk skrift.

2.
Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om ett urval nutida litterära texter från den engelskspråkiga världen
 • visa grundläggande kunskaper om centrala litteraturvetenskapliga begrepp samt förmåga att tillämpa dessa begrepp i analyser av litterära texter
 • muntligt och skriftligt kommunicera och argumentera för sin egen tolkning av litterära texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp
 • använda sig av skrivprocessen och författa en argumenterande uppsats innehållande ett grundläggande akademiskt ordförråd
 • redogöra för hur traditionella definitioner av kulturella identiteter påverkas av globalisering och migration
 • analysera grundläggande samband mellan text och kultur i den lästa litteraturen.

3.
Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande insikter i det engelska språkets variation och bruk i olika sammanhang
 • visa insikt i hur engelska används skriftligt på olika sätt i olika situationer och genrer och anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • visa på kunskap om engelsk språkstruktur och idiomatik samt tillämpa grundläggande grammatik- och skrivregler
 • revidera en text på grundval av andras återkoppling samt läsa andras texter kritiskt och ge relevanta och konstruktiva kommentarer
 • använda ordböcker och andra resurser som redskap för kontinuerlig och fortsatt språkutveckling
 • använda källdokumentation och följa olika konventioner för källhänvisning inom litteratur och lingvistik.

4.
Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att ge de studerande en introduktion till språkdidaktik. Delkursen ger en teoretisk grund och kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på det engelska språkets kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

5.
Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att de studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare. Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen med hänsyn till målgrupp, skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse för centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av tre obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Engelsk språkstruktur, 9 hp
Delkurs 2. Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 hp
Delkurs 3. Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 4. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 5. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser engelska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 4, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik B.

Delkurser

1.
Engelsk språkstruktur, 9 högskolepoäng

Delkursen består av fyra moment:

Moment 1. Grammatik 5 hp
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.

Moment 2. Fonetik 1 hp
I detta moment studeras principer för engelskt uttal och intonation samt de viktigaste uttals- och intonationsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.

Moment 3. Översättning 1,5 hp
Momentet har ett kontrastivt synsätt och innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska.

Moment 4. Att undervisa i engelsk språkstruktur 1,5 hp
I detta moment övar de studerande på att förklara olika fenomen inom engelsk grammatik och fonetik och göra dem begripliga för elever som varken är bekanta med begreppen eller strukturen.

2.
Engelskspråkig litteratur och kultur, 7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras ett urval samtida skönlitterära verk från den engelskspråkiga världen. Texterna belyser kulturella frågor som etnicitet, identitet, etik och det multikulturella samhället. Uppmärksamhet ägnas engelskspråkiga kulturer och länder som Storbritannien, USA, Irland, Kanada, Australien och Nya Zealand, samt delar av Afrika. Dessutom studeras ett antal grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp; dessa appliceras på de litterära texterna i seminariediskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen innehåller även en introduktion till skrivprocessen och akademiskt skrivande. Skrivmomentet innehåller studier i engelsk ordkunskap.

3.
Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

I kursen studeras engelska språkets variation och funktion i olika skriftliga kommunikativa situationer. Övningar i processkrivning, peer-granskning och uppsatsskrivning samt fri skriftlig produktion ingår.

4.
Språkdidaktik A, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktiken och till de centrala frågor som rör språkundervisnings innehåll och utforming i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag i kursen är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för det engelska språket, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

5.
Språkdidaktik B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas de studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt värdera olika teorier. De studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Mot delkursernas alla mål examineras de studerande på ett varierat sätt genom såväl aktivt deltagande i seminarier som delkursspecifika muntliga och skriftliga uppgifter samt tentamen.

Delkurs 1
I moment 1 examineras de studerande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt avslutande skriftlig salstentamen.
I moment 2 och 3 examineras de studerande genom skriftliga hemtentamina.
I moment 4 examineras de studerande genom en muntlig presentation.

Delkurs 2:
De studerande examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande skriftlig tentamen.

Delkurs 3:
Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt en genomförd sociolingvistisk uppsats och aktivt deltagande i seminariediskussioner.

Delkurs 4 och 5:
Delkursen examineras genom muntliga presentationer samt skriftliga reflekterande texter. Utöver dessa specifika examinationer examineras de studerande genom aktivt deltagande i seminarierna.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Olika typer av muntliga och skriftliga övningar genomförs i anslutning till seminarierna. I delkurserna 1 - 3 sker all undervisning på engelska. Undervisning i delkurs 4 och 5 sker huvudsakligen på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Moment 1: Grammatik - 5 hp
Delkurs 1: Moment 2: Fonetik - 1 hp
Delkurs 1: Moment 3: Översättning - 1,5 hp
Delkurs 1: Moment 4: Att undervisa i engelsk språkstruktur - 1,5 hp
Delkurs 2: Moment 1: Engelskspråkig litteratur och kultur - 7,5 hp
Delkurs 3: Moment 1: Engelska: Skriftlig språkfärdighet - 7,5 hp
Delkurs 4: Moment 1: Språkdidaktik A - 6 hp
Delkurs 5: Moment 1: Språkdidaktik B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

Ersätter EN1098.

 • Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.
 • Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet innehåller den två introduktionsdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.