Kursplan

Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A

Kurskod
EN1095
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-10.
Reviderad
Reviderad 2013-10-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-10-18.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande utveckla sådana kunskaper som behövs för att stimulera unga elevers lärande i ämnet engelska. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om IKT som resurs i engelskundervisningen och för elevers lärande.

Delkurser

1.Engelsk språkdidaktik I, 4 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om teorier om lärande av engelska som främmande språk
 • visa kännedom om och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska med speciellt fokus på åk 4-6
 • muntligt och skriftligt diskutera val av innehåll och arbetssätt i engelskundervisningen för elever i åk 4-6.

2.Muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om grundläggande regler för uttal och intonation i engelska, bl.a. med hjälp av det fonetiska alfabetet, och tillämpa dessa i eget tal
 • ge exempel på hur egna kunskaper i tillämpad fonetik kan stödja elevers utvecklande av ett gott engelskt uttal och avhjälpa uttalsfel
 • visa kännedom om det engelska språkets utbredning, sociala och regionala variation samt dess konsekvenser för undervisningen
 • visa god förmåga att kommunicera muntligt på engelska i olika sammanhang, såsom i diskussioner, presentationer och för den egna undervisningen
 • reflektera över och diskutera hur lärare kan skapa goda förutsättningar för elever att utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga.

3.Skriftlig språkfärdighet och språkstruktur, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer i det engelska språket med hjälp av grammatisk terminologi
 • tillämpa sina kunskaper om det engelska språkets struktur i såväl egen skriftlig produktion som i översättning till och från engelska
 • identifiera egna och andras grundläggande grammatiska fel, rätta och förklara dessa på ett sätt som yngre elever kan förstå och utvecklas av
 • visa medvetenhet om sina egna kunskaper och färdigheter i engelska samt identifiera behov av fortsatt språklig utveckling
 • självständigt lösa språkliga problem med hjälp av lexikon, grammatikor och digitala verktyg.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.Engelsk språkdidaktik I, 4 högskolepoäng

I delkursen studeras några centrala teorier om inlärning av främmande språk med fokus på unga elever. Lgr 11 studeras och frågor som hur kursplanens mål och det centrala innehållet kan omsättas i praktiskt arbete tas upp och diskuteras. En röd tråd i delkursen är hur ett aktivt användande av engelska i och utanför klassrummet kan motivera elever och utveckla deras kommunikativa förmåga. Seminarier på teman som receptiva färdigheter, interaktion och produktion omfattar diskussion av såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer. I delkursen ingår kontinuerlig träning av deltagarnas muntliga och skriftliga färdigheter.

2.Muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

För att stärka den muntliga förmågan ingår studier av principer för engelskt uttal och intonation samt praktisk tillämpning av fonetisk skrift. Vidare behandlas engelska språkets utbredning och variation, inklusive uttalsnormer. De studerande planerar och genomför muntliga presentationer samt ger respons på andras. Diskussioner, rollspel och andra typer av muntlig kommunikation tränas och utvärderas. Delkursen tar även upp betydelsen av lärares användning av det engelska språket i undervisningen och hur elever kan uppmuntras att interagera på engelska.

3.Skriftlig språkfärdighet och språkstruktur, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller varierade övningar i engelsk grammatik såväl som strukturerade och friare skrivövningar. Deltagarna använder skrivprocessen för att utveckla sitt skrivande. Medvetenheten om egna och elevers problemområden utvecklas och de studerande tränas i att ge konstruktiv kritik på egna och andras texter. I delkursen diskuteras även hur yngre elever kan utveckla sin skriftliga förmåga i engelska.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.
Delkurs 2: Delkursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminariedeltagande, inspelningar samt genom muntliga presentationer och ett muntligt prov.
Delkurs 3: Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt ett skriftligt prov.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform med inslag av föreläsningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Mom 1: Engelsk språkdidaktik, 4 hp
Mom 2: Muntlig språkfärdighet, 5 hp
Mom 3: Skriftlig språkfärdighet och språkstruktur, 6 hp

För VG på hela kursen krävs VG på minst 11 hp.

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 fältdagar på VFU-skola och en obligatorisk campusträff på max 3 dagar för samtliga studenter, oavsett studieform.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntlig examination via nätet är webbkamera obligatorisk.