Kursplan

Teman inom populärlitteraturen

Kurskod
EN1091
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad
Reviderad 2013-08-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god förståelse av vanligt förekommande teman inom engelskspråkig populärlitteratur
  • kritiskt analysera populärlitteratur i relation till vanligt förekommande genrekonventioner och utifrån ett urval grundläggande nutida litteraturteoretiska idéer
  • muntligen och skriftligen effektivt argumentera för och kommunicera sin tolkning av texten
  • skriva en självständig akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

Innehåll

Kursen innehåller ett tematiskt studium av ett antal samtida populära romaner från den engelskspråkiga världen. Genom att låta de studerande analysera och tolka ett urval texter från olika genrer inom populärlitteraturen utvecklas studenternas förmåga att använda sig av relevanta litteraturvetenskapliga begrepp.
Dessutom tas ett urval litteraturkritiska perspektiv och teoribildningar upp i samband med de tematiska studierna i syfte att vidga de kritiska analyserna. Kursen avslutas med ett självständigt arbete som innebär att de studerande fördjupar sig inom någon av de frågeställningar och teman som behandlas i kursen och sedan utför en litteraturvetenskaplig analys av en fritt vald roman från populärlitteraturens område. Analysen redovisas i form av en akademisk och självständig uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande uppsats. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande fordras i form av olika typer av muntliga och skriftliga övningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Kursen Engelskspråkig litteratur, 7,5 hp, Grundnivå 1, eller motsvarande. Studenter med utländsk gymnasieexamen beviljas dispens från kravet på Svenska B.

Övrigt

Ersätter EN1012.