Kursplan

Industriell värmeteknik

Kurskod
EG1013
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-05-27.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för koncept och teknologier för vanligt förekommande biobränslens ursprung, behandling och nyttjande.
  • Visa förståelse för sambandet mellan egenskaperna för processer, bränslen och tekniska system samt värdera dessas energi- och miljömässiga karakteristika och lämplighet för praktisk användning.
  • Redogöra för koncept och teknologier för vanligt förekommande värmeproduktionsanläggningar samt deras karakteristik och diskutera kraftvärmeproduktionens specialfall samt nyttjandet av spillvärmekällor i samhället
  • Redogöra för koncept och teknologier för vanligt förekommande värmedistributionssystems tekniska lösningar och viktiga systemparametrar.
  • Analysera, lösa och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande industriell värmeteknik med utvinning och nyttjande resurser samt värme- och kraftvärmeproduktion och distribution, med utgångspunkt i matematiska modeller på naturvetenskaplig grund.

Innehåll

Kursen behandlar produktion, behandling, förädling, distribution och karakterisering av vanligt förekommande biobränslen, deras användning för värme/kraftproduktionsändamål och de biprodukter som därvid bildas. Även grundläggande kemiska och fysikaliska förlopp, mätmetoder, utrustning, storheter och beräkningsmodeller för bestämning av bränsleprodukternas karakteristik och energimässiga egenskaper gås igenom.
Kursen behandlar hur fjärrvärme fungerar, från produktionsanläggningar och olika energikällor via distribution till fjärrvärmecentral hos slutanvändaren. Fjärrvärmesystemets roll för att tillvarata spillvärme i samhället studeras och hur systemparametrar i systemet påverkar effektiviteten i värmedistributionen. Vikt läggs vid studie av kraftvärmevekr. Vidare studeras komponenter i systemen, beräkningar görs på effekt- och energibehov samt olika lastprofiler, dimensionering och förluster. Kursen ger en god inblick i hur fjärrvärmen fungerar och vilken roll den spelar i samhället.

Examinationsformer

Hemuppgifter (2 hp)
Laboration (0,5 hp)
Skriftlig salstentamen (5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och hemuppgifter samt studiebesök

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Laboration och hemuppgift U-G.

Förkunskapskrav

  • Termodynamik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter delar av EG2009 och EG2003.