Kursplan

Miljöklassningsverktyg

Kurskod
BY3004
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-06.

Lärandemål

Kursen fokuserar på miljöklassningsverktyg för byggnader. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
  • Visa förståelse för begreppet hållbar utveckling i den byggda miljön.
  • Värdera olika miljöklassningsverktyg som används i byggbranschen i världen.
  • Identifiera och beskriva de viktigaste egenskaperna hos olika internationella miljöklassningsverktyg för byggnader.

Innehåll

Kursen diskuterar först historien och målen för miljöklassningsverktyg för byggnader, vidare jämförs de mest populära byggklassificeringssystemen såsom BREEAM, LEED, CASBEE och Miljöbyggnad ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Avslutningsvis diskuteras det hur miljöklassningsverktyg kan leda till en mera hållbar utveckling i byggbranschen.

Examinationsformer

Obligatoriska seminarier och grupprapport, 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik om minst 180 hp och Engelska 6