Kursplan

Vetenskaplig metodik

Kurskod
BY2025
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-11-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-09.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka tekniska problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
 • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)

  Innehåll

  Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på hur man kan genomföra småskaliga forskningsprojekt med fokus på teknik och näringsliv. Inledningsvis berörs också vissa grundläggande begrepp med relevans för vetenskap och forskning. Vidare behandlas att planera och genomföra en forskningsprocess och att kommunicera resultatet till olika intressenter. I kursen ingår att utarbeta en plan för ett examensarbete.

  Examinationsformer

  Individuell inlämningsuppgift 1,5 hp

  Seminarium 1 hp

  Arbetsformer

  Föreläsningar, seminarier och skriftlig inlämningsuppgift

  Betyg

  Som betygsskala används U - G

  Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

  Övrigt

  Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som IE1068.

  Summary in English

  Knowledge and understanding

  Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • describe suitable ways of problematising, formulating purpose, delimiting and investigating technical problems or phenomena from different perspectives and starting points (1)
  • explain the pros and cons of various basic research strategies and methods of data collection and interpretation / analysis (2)

  Skills and abilities

  Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • demonstrate skills in communicating orally and in writing at a scientific level (3)

  Valuation ability and approach

  Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • critically discuss and reflect on the meaning of a scientific approach (4)