Kursplan

Arbetsplatsförlagd utbildning

Kurskod
BY2020
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-06-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-02.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper i arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad, arbetsuppgifter kopplade till arbetsledarrollen, kalkylering och anbudsförfarande samt uppföljning av bygg- eller anläggnings objekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Beskriva vilka yrkesroller som ingår i företagets personalorganisation samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsfrågor som är kopplade till dessa olika roller.
 • Redovisa och analysera hur arbetsledarens roll ser ut på bygg- eller anläggningsarbetsplatsen.
 • Redogöra för rutinerna kring företagets anbudsprocess innefattande mängdberäkning, prissättning, resursplanering, och anbudsformulering.
 • Redgöra för vardagliga produktionsrutiner som: planeringsarbete, mötesrutiner, kvalitet- miljö- arbetsmijöarbete, prognoser samt ansvarsfrågor under produktion.
 • Redovisa och analysera avslut av projekt med avseende på: ekonomisk uppföljning, sammanställning av dokument för överlämning samt slutbesiktning.

Innehåll

I kursen ingår analys av arbetsledarrollen på ett bygg- och anläggningsprojekt, genomgång av anbudshandlingar, tidplanering av byggprojekt och kostnadskalkylering. Vidare belyses uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt, såväl genom teori som genom deltagande på en arbetsplats.


Examinationsformer

Examinationen sker genom obligatoriska seminarium där redovisning sker i muntlig form och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Utöver detta krävs styrkt närvaro vid 24 tillfällen på arbetsplatsen.

Skriftlig redovisning 2 x 1 hp
Muntlig redovisning 2 x 1 hp
Närvaro på arbetsplatsen 4 x 1hp
Seminarium 4 x 0,5hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, lektioner och seminarium i kombination med arbetsplatsförlagda uppgifter. Information för uppgifterna sker på tilldelat fadderföretag under inseende av kontaktperson på företaget och personal från Högskolan Dalarna.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

 • Minst 45 högskolepoäng inom byggarbetsledarprogrammet åk 1 eller motsvarande kunskaper

Summary in English

The student will acquire basic skills in the organizational structure of the workplace, tasks related to leadership roles, costing and tendering, and monitoring of construction or construction items.

After completing the course, students shall be able to:

 • Describe the roles that are included in the company’s HR organization, and the duties and responsibility issues linked to these different roles.
 • Describe and analyse the supervisor’s role on the building or construction site.
 • Present the routines and procedures that are in place for the company’s procurement process including the amount of calculation, pricing, resource planning and tender formulation.
 • Provide an account of everyday production practices: planning; meeting procedures; work with quality, environment and work environment; and forecasts and liability issues during production.
 • Demonstrate an understanding of the clearance of projects with regards to economic monitoring, and preparation of documents for handover and final inspection.