Kurs BY2020

Arbetsplatsförlagd utbildning

10 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper i arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad, arbetsuppgifter kopplade till arbetsledarrollen, kalkylering och anbudsförfarande samt uppföljning av bygg- eller anläggnings objekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva vilka yrkesroller som ingår i företagets personalorganisation samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsfrågor som är kopplade till dessa olika roller.
  • Redovisa och analysera hur arbetsledarens roll ser ut på bygg- eller anläggningsarbetsplatsen.
  • Redogöra för rutinerna kring företagets anbudsprocess innefattande mängdberäkning, prissättning, resursplanering, och anbudsformulering.
  • Redgöra för vardagliga produktionsrutiner som: planeringsarbete, mötesrutiner, kvalitet- miljö- arbetsmijöarbete, prognoser samt ansvarsfrågor under produktion.
  • Redovisa och analysera avslut av projekt med avseende på: ekonomisk uppföljning, sammanställning av dokument för överlämning samt slutbesiktning.