Kursplan

Byggkonstruktionsprojekt

Kurskod
BY2013
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-02-15.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • utföra lastberäkningar
  • tillämpa konstruktionsberäkningar enligt eurocode på trä, stål och betong
  • dimensionera enklare grundläggning
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa beräknade byggkonstruktioner med CAD-ritningar

Innehåll

I kursen ska bärande delar i en husbyggnadskonstruktion utformas och dimensioneras. Lasterna tas fram och dimensionerande laster bestäms. Vertikala och horisontella konstruktionselement beräknas. Även stomstabilisering och grundläggning dimensioneras. Framtagen konstruktion ritas upp i CAD. Beräkningar och ritningar redovisas i en rapport.

Examinationsformer

Skriftlig rapport 5hp

Arbetsformer

Arbetsformerna är projektarbete med handledning. Handledning sker under schemalagda tillfällen.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Vid för sen inlämning av projektarbetet kan endast betyg U-3 erhållas.

Förkunskapskrav

  • Geoteknik 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
  • Konstruktionsteknik, 7,5 hp, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Litteratur

  • Isaksson, T., Thelandersson, S., Mårtensson, A. (2010) Byggkonstruktion : baserad på Eurokod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (532 s). ISBN 978-91-44-07030-8