Kursplan

Bärkraftigt byggande och boende

Kurskod
BY1047
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara vad hållbar utveckling innebär för byggande och boende
  • beskriva byggprocessen, myndighetskrav och miljöaspekter vid byggande
  • redogöra för olika byggmaterials tekniska och miljömässiga egenskaper
  • redogöra för olika byggtekniker för småhus
  • redogöra för olika typer av installationssystem för värme, ventilation, vatten och avlopp
  • bestämma lämpliga byggmaterial, byggteknik och installationer för ett småhusprojekt inom hållbar utveckling
  • beskriva ett byggprojekt med kravspecifikation, ritningar, beskrivande text och bygglovsansökan
  • göra en byggteknisk genomförandeplan inklusive ekonomisk kalkyl, tidsåtgång och kontroller.

Innehåll

Kursen behandlar social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, byggprocessen, myndighetskrav, miljöanpassade byggmaterial och byggmetoder, energihushållning, ventilation och inomhusklimat, vatten och avloppssystem, finansiering och genomförande.

Examinationsformer

Seminarier och projektarbete

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och projektuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Två projektuppgifter om 3,5 respektive 4 hp.
Två seminarier om 4 respektive 3,5 hp
För godkänt betyg på kursen krävs ett G på alla ingående moment.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet