Kursplan

Dokumentär metod för filmisk framställning

Kurskod
BQ1094
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-10.

Lärandemål

Studenten ska efter fullbordad kurs kunna:
  • redogöra för det dokumentära berättandets teori och historiska bakgrund samt dokumentära berättar- och produktionsformer
  • utföra en enklare etnografisk fältstudie
  • planera och utföra en dokumentär produktion i grupp
  • ta ställning till etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion.

Innehåll

I kursen studerar studenterna de teoretiska grunderna i dokumentärt filmberättande. De gör en etnografisk fältstudie som de använder som utgångspunkt för en filmövning. Studenterna gör korta filmporträtt av autentiska personer, arbetsplatser eller offentliga miljöer. Kursen innehåller grundläggande kunskaper i dokumentärproduktion och dokumentärfilmens historia. Särskilt betonas aspekten av berättarperspektiv och att arbeta med omfångsrikt material. Etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion diskuteras utifrån såväl formrelaterade som innehållsliga aspekter.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftliga och muntliga examinationer samt en produktionsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar och seminarier. Övning i dokumentärt filmande. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Moment 1: Dokumentär teori och metod - 5 hp
Moment 2: Dokumentärfilmsproduktion - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom huvudområdet Bildproduktion, inklusive kurserna Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp och Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, 15 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ1092.

Summary in English

In the course students study the theoretical foundations of documentary film narrative. They make an ethnographic field study which they use as a starting point for a film exercise. The students make short film portraits of authentic individuals, workplaces or public places. The course includes basic skills in documentary production and documentary film history. Particular emphasis is put on narrative perspectives and how to work with voluminous material. Ethical issues in documentary film production are discussed from both formal and substantive aspects.