Kursplan

Filmanalys och gestaltning

Kurskod
BQ1085
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2015-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-29.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ett urval av filmvetenskapliga teorier och metoder
  • redovisa för grunderna i filmens estetiska utveckling
  • utföra en bildanalys utifrån semiotiska begrepp
  • visa hur filmmanus innehållsligt kan omformas med visuell gestaltning
  • analysera och tolka filmer från såväl stumfimsepoken som samtidsfilmen.

Innehåll

Kursen syftar till en teoretisk fördjupning av de filmvetenskapliga kunskaperna och lägger fokus på tolkning och filmanalytisk kompetens. Kursen fördjupar kunskaper i semiotik och bildanalys. Representativa filmer närläses och studenterna övas i självständiga filmanalyser. Fokus ligger på kopplingen mellan filmmanusprocesen och den visuella gestaltningen. Studenten skriver korta manusövningar. Kursen avslutas med att studenten skriver en analys av en film.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier, workshops samt pm-skrivning .

Arbetsformer

Föreläsningar, tillämpningsövningar, workshops och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Summary in English

The course aims to provide students with the opportunity to broaden their studies in film. It focuses on interpretation and competence in terms of film analysis. The course deepens students’ knowledge in semiotics and picture analysis. Representative films are closely examined and the students practise how to analyse films independently. The focal point is on the connection between the script process and the visual design. Students complete short exercises on script writing. The course concludes with a written film analysis.