Kursplan

Dokumentärfilmproduktion

Kurskod
BQ1076
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2013-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-18.

Lärandemål

Studenten ska efter fullbordad kurs kunna:

  • redogöra för hur man planerar och arbetar praktiskt som film/videofotograf respektive klippare/redigerare inom dokumentärfilmproduktion, med hänsyn till produktionsvillkor
  • relatera tekniska verktyg för ljud och rörlig bild till estetiska resonemang kring dokumentärfilmfoto och filmklippning
  • redogöra för olika förhållningssätt till motivet inom dokumentärfilmproduktion
  • analysera ett inspelat dokumentärt filmmaterial och välja ut vad som ur teknisk och konstnärlig aspekt bidrar till att fylla filmens syfte
  • i ett mindre projekt tillämpa sina kunskaper om dokumentärfilmandets produktionsvillkor och förhållningssätt, liksom dokumentärfilmfotots och klippningens estetik och teknik
  • uppvisa medvetenhet, kunskaper och färdigheter beträffande dokumentära berättar- och produktionsformer
  • analysera, reflektera och syntetisera utifrån teoretiska perspektiv på dokumentärfilm
  • diskutera etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion utifrån såväl formella som innehållsliga aspekter.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper i etnografiskt betraktande, dokumentärt berättande, dokumentärproduktion och dokumentärfilmens historia och relation till samhällsutvecklingen. Kursen behandlar även de speciella villkor som gäller dels för fotografen när man ska filma olika former av dokumentärer, dels för klipparen/redigeraren i klipprocessen. Särskilt betonas aspekten av att medvetet förhålla sig till det man ska spela in respektive hur man ska arbeta med omfångsrikt material. Genom ett projekt praktiseras färdigheter i inspelning av ett dokumentärt filmmaterial.

Examinationsformer

Examinationen sker genom skriftliga uppgifter (4 hp), en etnografisk övning och examinerande seminarier (4 hp), samt en dokumentärfilmsövning (7 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och ett projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst två av momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftliga uppgifter - 4hp
Moment 2: Etnografisk övning och seminarier - 4hp
Moment 3: Dokumentärfilmprojekt - 7hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Grunderna i filmproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ1006.