Kursplan

Examensarbete i modersmål arabiska för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9

Kurskod
ASS28X
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1AXX
Fastställd
Fastställd 2023-05-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-05-22.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat didaktiskt forskningsområde inom modersmål arabiska omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsresultat och aktuella forskningsbehov
 • utifrån tidigare forskning formulera en väl avgränsad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka och analysera relevant material samt därvid följa gängse forskningsetiska regler
 • inom givna ramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant teorianknytning och insamlings- och analysmetod, samt argumentation som vilar på tidigare forskning och väl genomförd materialinsamling
 • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga presentera egna resultat samt argumentera för analys och slutsatser med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt analysera och diskutera andras examensarbeten utifrån vetenskaplighet och tillämpad metod, samt i form av konstruktiv respons diskutera resultaten av granskningen.

Innehåll

I denna kurs genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en didaktisk frågeställning inom ämnet modersmål arabiska som redovisas skriftligt samt diskuteras vid en uppsatsventilering. Det självständiga arbetet genomförs enskilt och under handledning och skrivs på svenska. I kursen ingår att den studerande opponerar på en medstuderandes examensarbete samt försvarar sitt eget arbete.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande vid handledning
 • Författande av examensarbete
 • Opponering på medstuderandes examensarbete
 • Försvar av det egna examensarbetet

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Examensarbete - 30 hp | U–VG

Behörighet

 • Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning, 30 hp, Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 hp

Övrigt

Val av uppsatsämne ska godkännas av handledare.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.