Kursplan

Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet

Kurskod
ASS23E
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2019-09-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera Sveriges minoritetspolitik vad gäller Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • diskutera frågor om språk, kultur och historia vad gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk med särskilt fokus på Sveriges nationella minoriteter
  • problematisera språkliga rättigheter vad gäller språk- och kulturbevarande hos nationella minoriteter
  • redogöra för teorier och forskning om språkplanering och utbildning i minoritetsspråkssammanhang
  • analysera aktuella styrdokument och forskning vad gäller språkliga ideologier och språkvårdsinsatser gällande nationella minoriteter.

Innehåll

Denna kurs ger fördjupade kunskaper om nationella minoritetsspråk med särskilt fokus på Sveriges nationella minoriteters, sverigefinnars, tornedalingars, samers, romers och judars, historia, språk och kultur med särskild vikt på rättigheter och möjligheter att bevara kulturarvet genom särskilda minoritetspolitiska åtgärder. Speciellt fokus ligger på språkplanering och utbildning i minoritetsspråkssammanhang där teorier och forskning om språkbevarande, språklig revitalisering, tvåspråkiga undervisningsmodeller, transspråkande och identitet är centrala. Frågor om språkliga ideologier, språkvårdsinsatser, attityder och aktuella minoritetspolitiska frågor behandlas. I kursen analyseras aktuella styrdokument vad gäller minoritetsspråksfrågor. Även frågan om svenskt teckenspråk i minoritetsspråksperspektiv behandlas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, en hemtentamen samt en fördjupningsuppgift.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.