Kursplan

Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa

Kurskod
ASR24W
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-06-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-06-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt och systematiskt söka efter relevanta vetenskapliga artiklar för att identifiera forskningsområden och formulera frågor som är relevanta för forskning inom ämnesområdet
  • analysera kvaliteten på studier som genomförts med kvantitativa och kvalitativa metoder
  • tillämpa fördjupade färdigheter i utformningen av en vetenskaplig studie, generering av data och analys av kvalitativ och kvantitativ forskning
  • motivera etiska principer i olika forskningssituationer.

Innehåll

Kursen behandlar forskningsmetoder och etik i forskningsprocessen som är relevant för forskningsområdet global sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Betygsrapportering:

  • Seminarier, inlämningsuppgifter, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i magisterprogrammet Global sexuell och reproduktiv hälsa.