Kursplan

Transnationell integration och nationell fragmentering

Kurskod
ASK22G
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2018-11-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-02.
Reviderad
Reviderad 2019-08-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-08-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade teoretiska och empiriska kunskaper om regionala och nationella integrations- och desintegrationsprocesser, genom att tillämpa och problematisera centrala begrepp som nationalstat, secession, nationalism och regionalt samarbete
  • visa förmåga att självständigt kartlägga kunskapsläget inom forskningsfälten samt identifiera och kritiskt reflektera över metoder som är dominerarade inom forskningen
  • självständigt formulera forskningsproblem inom de för kursen aktuella forskningsfälten samt argumentera för en för problemet lämplig metod.

Innehåll

Kursen behandlar två centrala forskningsfält: 1) forskningsfältet om politisk integration och regionaliseringsprocesser, och 2) forskningsfältet om nationalism, secession och självständighetskamp. De två forskningsfälten kartläggs var och en för sig men kopplingar mellan de två diskuteras också. Studenten tränas även i att identifiera och formulera forskningsproblem i relation till forskningsfälten med adekvata metoder relaterade till dessa.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Betygsrapportering:

  • Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Minst 180 hp på grundnivå, varav 90 hp inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt Engelska 6

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring.