Kursplan

Välfärdsteknik i vård och omsorg

Kurskod
ASA24M
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Socialt arbete2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-06-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-06-24.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om välfärdsteknik i vård och omsorg utifrån perspektiv från brukare/patienter, närstående och personal.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur brukare/patienter, närstående och personal kan påverkas av välfärdsteknik.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • bedöma enklare behov av välfärdsteknik
 • tillämpa lagar och regler som ligger till grund för biståndsbeslut om och förskrivning av välfärdsteknik
 • utvärdera nyttan med välfärdsteknik för brukare/patienter och deras närstående.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • värdera etiska ställningstaganden vid införande och användning av välfärdsteknik
 • kritiskt reflektera över nyttan med välfärdsteknik utifrån brukar/patient-, närstående-, personal- och hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas:
 • välfärdstekniska lösningar för hemmiljö
 • betydelsen av välfärdsteknik för brukares/patienters och närståendes, självständighet och trygghet
 • personalens roll vid införande av välfärdsteknik och hur den kan påverkas
 • juridiska, etiska och hållbarhetsrelaterade aspekter vid införande och användning av välfärdsteknik.

Examinationsformer

Fallstudie-PM med åtföljande seminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, seminarier samt studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Fallstudie-PM med åtföljande seminarium, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

 • 60 hp på grundnivå inom ämnena socialt arbete eller omvårdnad

Övrigt

Kursen bedrivs nätbaserat. Det krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid avslutande seminarium är webbkamera obligatorisk.