Kurs ASA24M

Välfärdsteknik i vård och omsorg

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Omvårdnad, Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om välfärdsteknik i vård och omsorg utifrån perspektiv från brukare/patienter, närstående och personal.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur brukare/patienter, närstående och personal kan påverkas av välfärdsteknik.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • bedöma enklare behov av välfärdsteknik
  • tillämpa lagar och regler som ligger till grund för biståndsbeslut om och förskrivning av välfärdsteknik
  • utvärdera nyttan med välfärdsteknik för brukare/patienter och deras närstående.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • värdera etiska ställningstaganden vid införande och användning av välfärdsteknik
  • kritiskt reflektera över nyttan med välfärdsteknik utifrån brukar/patient-, närstående-, personal- och hållbarhetsperspektiv.