Kursplan

Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring

Kurskod
AS3022
Poäng
12 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2018-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-13.
Reviderad
Reviderad 2023-03-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-03-06.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • visa förtrogenhet med och kritisk förståelse av politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika sedan början av 1800-talet
  • visa fördjupad förmåga att analysera kontinuitet och förändring i afrikanska samhällen
  • visa insikt i och förmåga att tillämpa synkrona och diakrona perspektiv i studiet av afrikanska samhällen samt i de historiska relationerna mellan Afrika och Europa.

Innehåll

Kursen innehåller synkrona och diakrona perspektiv i afrikanska samhällen från tidigt 1800-tal fram till nutiden. Viktiga frågor som behandlas rör strukturer i afrikanska ekonomiska system, naturresurser, principer för politisk organisering, förhållandena mellan individuellt och allmänt samt produktion och reproduktion av materiell kultur i olika afrikanska samhällen.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid seminarier, vid presentationer av aktuella forskningsresultat samt genom skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Mångvetenskapliga perspektiv och metoder används för att beskriva och analysera dynamiken i afrikanska samhällen. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap samt Engelska 6

Övrigt

Ersätter AS3002.