Kursplan

Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen

Kurskod
AS3020
Poäng
1 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2017-09-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-26.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • definiera en väl avgränsad problemställning inom Afrikanska studier
  • presentera en översikt över relevant och aktuellt forskningsläge samt relatera det egna forskningsprojektet till detta
  • presentera det egna forskningsprojektets preliminära mål och analytiska frågeställningar
  • presentera ett utkast till en disposition av en kommande magisteruppsats.

Innehåll

Den studerande arbetar med att vidareutveckla ett tidigare redovisat och godkänt utkast till forskningsprojektets planering. Detta innefattar en preliminär definition av en problemställning, en presentation av en översikt över det aktuella forskningsläget samt det planerade magister/forskningsprojektets preliminära mål, frågeställningar och disposition.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier samt presentation och ventilering av det egna forskningsprojektets vidareutvecklade plan.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp och Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp på avancerad nivå

Övrigt

Ersätter AS3012.