Kursplan

Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara

Kurskod
AS3018
Poäng
7 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2017-09-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och kritiskt analysera de ekonomiska faktorernas begränsningar, makt och möjligheter i formandet av urbana miljöer i Afrika söder om Sahara
  • visa fördjupad kunskap om samt förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera afrikanska samhällens dynamik
  • med tydlig teorianknytning självständigt jämföra och utvärdera olika strategier för urban utveckling använda av regeringar, stadsledningar och det civila samhället.

Innehåll

I kursen ingår studiet av relationen mellan stad och landsbygd, demografiska studier av afrikanska städer, urbaniseringsprocesser, migration och olika urbaniseringspolitiska alternativ.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämnandet av en självständigt författad, kritiskt analyserande samt jämförande litteraturstudie som behandlar kursens bärande teman.

Arbetsformer

Läskursen genomförs individuellt av den studerande i samråd med kursansvarig. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter AS3010.