Kursplan

Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

Kurskod
AS3013
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2017-09-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade metod- och teorikunskaper inom området såväl som insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utveckla en problemställning och utifrån denna självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • genomföra en självständig vetenskaplig studie med krav på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser inom givna tidsramar
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.

Innehåll

Kursen inleds med seminarier för genomgång av forskningsprocessen som innefattar ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition samt skrivprocessen. Studenten genomför sedan en självständig forskningsuppgift inom ett avgränsat område med anknytning till Afrikanska studier. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om 10,000 till 15,000 ord. I kursen ingår även att muntligt presentera och försvara egna resultat och argument såväl som att analysera andras arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga skriftliga arbetet men även förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutgiltiga bedömningen. Uppsatsen examineras vid ventileringsseminarium alternativt enskilt av två av kursens lärare.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av seminarier och individuell handledning. Magisteruppsatsen försvaras och diskuteras vid ett ventileringsseminarium. All undervisning sker på engelska. Uppsatsen skrivs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp och Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen, 1 hp på avancerad nivå

Övrigt

Ersätter AS3005.