Kursplan

Examensarbete i religionsvetenskap för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
ARK25C
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat religionsvetenskapligt/religionsdidaktiskt forskningsområde, omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som religionsdidaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning formulera en relevant religionsdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • identifiera och analysera möjliga forskningsetiska problem i såväl det egna uppsatsarbetet som i medstuderandes, samt argumentera för förslag på lösningar med stöd av etisk teori och forskningsetisk litteratur
  • genomföra ett självständigt, problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsförankring, relevant empiri-, teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som brister
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för religionskunskapslärares yrkesutövning.

Innehåll

I kursen genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i ett religionsdidaktiskt problem. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat religionsdidaktiskt område.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatorisk handledning individuellt och/eller i grupp, samt ett obligatoriskt examineringsseminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 hp, Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.