Kursplan

Arabiska: Kandidatexamensarbete

Kurskod
AR2012
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2017-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt formulera en relevant frågeställning samt en tidsbegränsad planering för en vetenskaplig undersökning
 • självständigt söka efter material relevant för den vetenskapliga undersökningen
 • självständigt utvärdera materialets användbarhet och sedan bearbeta det i relation till den egna frågeställningen
 • ta hänsyn till relevanta forskningsetiska frågor vid genomförandet av undersökningen
 • diskutera och analysera frågeställningar inom ämnesområden relaterade till arabisk litteratur eller lingvistik
 • argumentera för sitt val av vetenskaplig teori med argument baserade på ämnets vetenskapliga grund samt aktuell forskning
 • inom givna tidsramar skriftligt redovisa ett avslutat forskningsprojekt med en akademisk språknivå och välformulerad argumentation
 • muntligt redovisa ett avslutat forskningsprojekt och sakligt bemöta andras kritik av projektet
 • använda vedertagen formalia för vetenskapliga texter
 • granska det egna färdigställda forskningsarbetet och visa på möjliga fördjupningar i ämnet
 • opponera på och ge konstrutiv kritik på en annan students uppsats.

Innehåll

Kursen består av en individuell vetenskaplig undersökning inom ett ämnesområde relaterat till arabisk litteratur eller lingvistik. Den inleds med ett antal seminarier där studenten presenterar och diskuterar sin planering av ett forskningsprojekt. Studenten genomför sedan ett självständigt forskningsarbete, inom givna tidsramar, med stöd av handledare. I mitten av kursen hålls ett seminarium där en första version av uppsatsen läggs fram och diskuteras av kursdeltagarna. Den färdiga uppsatsen ventileras i slutet av kursen och studenterna opponerar på varandras arbeten. Uppsatsen kan skrivas på svenska, arabiska elle engelska och ska ha en längd av omkring 7000-9000 ord.

Examinationsformer

Kursen examineras skriftligt genom en vetenskaplig uppsats och muntligt genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en av de andra studenternas uppsatser.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och individuell obligatorisk handledning. Som undervisningsspråk används arabiska, engelska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

 • Arabiska: att skriva akademiskt 15 hp