Kursplan

Arabiska: Avancerad grammatik

Kurskod
AR2010
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-09-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-15.
Reviderad
Reviderad 2017-10-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-10-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på arabiska kunna:

  • utföra avancerade grammatiska analyser av arabisk text
  • noggrant redogöra för de olika skolorna inom arabisk grammatik
  • förklara arabisk morfologi med hjälp av egna utvalda exempel
  • tillämpa avancerade grammatiska regler i sina egna skriftliga arbeten.

Innehåll

Under kursen studerar studenten de oilka skolorna inom arabisk grammatik, deras historia och utveckling. Studenten fördjupar sig sedan i arabisk morfologi och grammatisk analys. Grammatiken studeras genom texter från välkända arabiska författare. Studenten tillämpar också den avancerade grammatiken i egna skriftliga uppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom bedömning av seminarieprestationerna samt genom skriftliga inlämmningsuppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig och en muntlig tentamen.

Arbetsformer

Kursen undervisas i seminarieform där studenterna förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Teoretisk grammatik - 2,5 hp
Moment 2: Praktisk tillämpning - 5 hp

Förkunskapskrav

  • Arabiska V 15 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter AR2004.

Reviderad
2017-10-03 (huvudområde inlagt)