Kursplan

Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan

Kurskod
APG24S
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om utvärdering och utveckling av pedagogisk verksamhet i relation till gällande styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kunskaper om olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling samt visa förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera dessa utifrån vardagsarbetet i skolan,
  • visa grundläggande kunskaper om nationella och internationella utvärderingar av utbildningssystemet samt visa förmåga att självständigt tolka och problematisera dessa,
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillämpa och reflektera över relevanta forskningsresultat samt egna och andras pedagogiska erfarenheter, för att därigenom bidra till utvecklingen av såväl lärarprofessionen som elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Innehåll

I kursen studeras olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling som kan användas i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Kursen behandlar arbets- respektive utvecklingsorganisationens kompletterande organisatoriska perspektiv på skolutveckling, Learning study som en modell för kollegial undervisnings- och skolutveckling, aktionsforskning samt bedömning för lärande. I kursen behandlas vidare hur lärare och skolledare kan förhålla sig till hur verksamheten kan utvärderas och systematiskt utvecklas, från enskilda didaktiska moment till utbildningssystemet lokalt, nationellt och internationellt.

Examinationsformer

Examination sker genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av seminarieuppgifter samt en individuell skriftlig slutuppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska studiegruppsarbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9, 15 hp (varav 7,5 hp VFU) eller Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan 15 hp (varav 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp och Bedömning och betygssättning för ämneslärare 7,5 hp

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff motsvarande maximalt tre dagar på campus. Kursen motsvarar PG3045.