Kursplan

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare

Kurskod
APG24E
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-06-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-06-23.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa fördjupad kunskap om och använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om läraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och lärande i gymnasieskolan i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
  • visa förmåga att granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa kunskap om forskningsetiska frågeställningar

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och hur dessa kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning samt dess betydelse för ämneslärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar. Kursen förbereder den studerande för de examensarbeten som skrivs inom ramen för ämne 1, varför innehållet kan variera beroende på den studerades val av förstaämne.

Examinationsformer

Kursen examineras dels i form av muntliga redoviningar individuellt och i grupp, dels genom individuella skriftliga inlämingsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där de studerande deltar, såväl muntligen som skriftligen.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Seminarier, skriftligt PM, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning åk 7-9, 15 hp (varav 7,5 hp VFU) eller Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan, 15 hp (varav 7,5 hp VFU) samt Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare 15 hp

Övrigt

Kursen motsvarar PG3036 och PG3060.