Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Skönlitteratur på originalspråk

Kurskod
AJP27A
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2021-11-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utföra närläsningar av komplexa litterära texter i original på ett valt främmande språk
  • med god stilistisk kompetens skriva kritiskt genomarbetade recensioner av litterära verk
  • i detalj redogöra för ett antal litterära verks historiska, sociala och biografiska kontext.

Innehåll

I kursen läses ett urval av skönlitterära texter på originalspråk. Texterna väljs av den studerande i samråd med läraren. De ska vara skrivna på ett annat språk än den studerandes modersmål, vara relevanta för den studerandes planering inför examensarbetet, och ska ha en relativt hög komplexitet. I kursen ingår också studier om texternas kontext, och tolkningar av texterna presenteras både muntligt och skriftligt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Undervisningsspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier