Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt

Kurskod
AJP279
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2021-11-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • översätta skönlitterär text till engelska
  • använda idiomatiskt språk i översättningen
  • i detalj förklara och motivera de strategier som använts för översättningen
  • självständigt söka och sammanställa referensmaterial nödvändigt för att genomföra översättningen.

Innehåll

I kursen genomförs en översättning av skönlitterär text som i original är författad på ett annat språk än engelska. En kortare text, som inte tidigare finns i engelsk översättning, väljs i samråd med läraren. Den översätts till engelska och presenteras i form av en kommenterad översättning, vilken redogör för de strategier och referensmaterial som har använts.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i handledning och genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatorisk handledning, individuellt eller i grupp. Undervisningsspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier