Kursplan

Migrationslitteratur i dåtid och nutid

Kurskod
AJP264
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-22.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera frågor som rör migration med hjälp av teorier från litteraturvetenskap och kulturella studier
  • självständigt analysera ett urval litterära verk som fokuserar på migration från den engelsk- fransk- och spanskspråkiga världen, med betoning på ett komparativt perspektiv
  • muntligt och skriftligt argumentera för egna tolkningar av såväl litterära verk som vetenskapliga och teoretiska texter
  • reflektera över andra studenters arbeten och ge konstruktiv kritik på dessa såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Kursen fokuserar på jämförande litteraturvetenskaplig analys av migrationstemat ur ett diakront perspektiv. Kursen täcker in den engelsk-, fransk- och spanskspråkiga världens litterära traditioner. Begreppet migration förstås här i en vid mening som inbegriper förflyttning av såväl människor som litterära verk, världsåskådningar och sociokulturella och litterära idéer över geografiska, språkliga och kulturella gränser. Kursen riktar in sig på hur dessa gränsöverskridande rörelser bidrar till att omdefiniera individuella och kollektiva identiteter, men också litterära traditioner. Kursens komparativa upplägg syftar till att identifiera likheter och skillnader som framträder när engelsk-, fransk- och spanskspråkiga litterära traditioner studeras och omvärderas utifrån ett migrationsperspektiv. De valda litterära verken analyseras med hjälp av relevanta teoribildningar, såsom postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitism.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig bedömning av aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande skriftlig uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier och forumdiskussioner. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 90 hp, inklusive 30 hp på III-nivå (nivå G2F/C), inom ett av följande ämnen: engelska; franska; spanska; litteraturvetenskap eller Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom litteraturvetenskap eller språk eller 15 hp i interkulturella litteraturstudier på avancerad nivå. Dessutom krävs Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet