Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Litteratur och genus - teori och kritik

Kurskod
AJP25X
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-02.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda litteraturvetenskaplig genusteori och begrepp som kön, sexualitet, identitet, och makt samt sätta in dessa i ett större kulturellt, socialt och estetiskt sammanhang
  • redovisa självständiga analyser och tolkningar
  • redogöra för egna tolkningar och analyser av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i en kritisk debatt
  • ur ett maktkritiskt perspektiv värdera och bedöma framställningen av samtida skeenden med hjälp av genusteori.

Innehåll

I kursen studeras skönlitterära verk från olika världsdelar med avseende på genusteoretiska problemställningar ur såväl ideologikritiska som estetiska perspektiv. Kursen uppmärksammar aspekter av litteraturvetenskapliga teorier och metoder med genusinriktning som problematiserar såväl kön, sexualitet, identitet och makt som villkoren för kvinnors skapande och estetik.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av studenternas aktiva deltagande i kursens seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp och Engelska 6