Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande

Kurskod
AJP23P
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-29.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • identifiera och diskutera olika typer av litteraturvetenskapligt skrivande, såsom akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och avhandlingar
  • diskutera komponenter inom den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, från grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, till text­ och diskursanalys samt utformande av egna argument
  • tillämpa gängse regler och konventioner för dokumentation, parafras, citering och källförteckning, relevanta för fältet interkulturella litteraturstudier
  • utföra en självständig kortare litteraturvetenskaplig forskningsuppgift, på ett interkulturellt tema, vilken redovisas i en argumenterande uppsats
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, vilket innefattar ett kritiskt läsande av akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Likaså studeras gängse regler och konventioner för hur man hänvisar till primär­ och sekundärkällor i form av citat och parafras samt hur man använder sig av not- och källförteckning. Under kursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i form av en argumenterande uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av aktivt deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en uppsats. Denna ventileras vid ett seminarium där den granskas av en medstuderande.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Betygsrapportering:
Modul 1: Uppsats - 4 hp
Modul 2: Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.