Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Akademiskt skrivande

Kurskod
AJP23P
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-29.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • identifiera och diskutera olika typer av litteraturvetenskapligt skrivande, såsom akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och avhandlingar
  • diskutera komponenter inom den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, från grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, till text­ och diskursanalys samt utformande av egna argument
  • tillämpa gängse regler och konventioner för dokumentation, parafras, citering och källförteckning, relevanta för fältet interkulturella litteraturstudier
  • utföra en självständig kortare litteraturvetenskaplig forskningsuppgift, på ett interkulturellt tema, vilken redovisas i en argumenterande uppsats
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, vilket innefattar ett kritiskt läsande av akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Likaså studeras gängse regler och konventioner för hur man hänvisar till primär­ och sekundärkällor i form av citat och parafras samt hur man använder sig av not- och källförteckning. Under kursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i form av en argumenterande uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av aktivt deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en uppsats. Denna ventileras vid ett seminarium där den granskas av en medstuderande.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Slutbetyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Betygsrapportering:
Modul 1: Uppsats - 4 hp
Modul 2: Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.