Kursplan

Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

Kurskod
AHI26P
Poäng
7 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2021-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-25.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • muntligt och skriftligt redogöra för islams historia i Afrika
  • diskutera och problematisera olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • diskutera och tillämpa relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika.

Innehåll

I kursen ingår studiet av islams historiska utveckling i Afrika och nutida relationer mellan olika former av islam i Afrika. Vidare studeras den ömsesidiga påverkan mellan olika former av islam och afrikanska samhällen. En central frågeställning som bearbetas i kursen är förhållandet mellan globala och lokala perspektiv i studiet av islam i Afrika.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga redovisningar i samband med seminarier, dels genom en hemtentamen om islams historia i Afrika, och dels genom en självständigt författad, kritiskt analyserande litteraturstudie som bygger på litteratur som valts i samråd med lärare.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska 6 samt kursen Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp på avancerad nivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Beroende på antalet studerande på kursen kan den komma att ges som läskurs.
I de fall kursen ges som läskurs utgår det muntliga elementet i examinationen.

Ersätter AHI263.