Kursplan

Franska IV: Franskspråkig litteraturkritik

Kurskod
AFR26Q
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Interkulturella litteraturstudier2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
2A1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-25.
Reviderad
Reviderad 2023-12-08.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • på franska kritiskt kommentera skönlitterära verk från olika perioder, samt olika tolkningar av dessa texter
  • redogöra för dominerande strömningar i 1900- och 2000-talets litteraturteori, samt kunna använda sig av de teoretiska begreppen vid analys av skönlitterära texter
  • tillämpa litteraturvetenskaplig metodologi på ett självständigt vis i skriftliga litteraturvetenskapliga analyser av franskspråkiga litterära verk
  • argumentera muntligt och övertygande på akademisk franska för sina analyser.

Innehåll

Kursen omfattar avancerade studier i litteraturvetenskaplig teori och metod med utgångspunkt i franskspråkig litteratur. I kursen analyseras franskspråkiga litterära texter kritiskt och kursen ger en fördjupad förståelse för litteraturvetenskapliga teorier. Litteraturvetenskapliga teorier och metoder appliceras i litteraturvetenskapliga analyser.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningsspråket är franska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier - 3 hp
Modul 2: Skriftliga inlämningsuppgifter - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i franska inklusive 30 hp i Franska III

Övrigt

Ersätter AFR24Y.